Kommunens arbete för att förebygga ekonomiska oegentligheter

Vi har system/rutiner för när och hur utbetalning sker till fristående huvudmän.

Vi har system/rutiner för att säkra att rätt ersättning utbetalas till fristående huvudmän.

Vi har analyserat var det finns risker för felaktiga utbetalningar i ersättningssystem och betalningsrutiner.

Vi har system/rutiner för att följa upp att fristående huvudmän betalar skatter och avgifter.

Vi har system/rutiner för att motverka mutor och jäv.

  • Verkyget framtaget av:
    SKL, Sektionen för demokrati och styrning

Verktyget levererat av